Αρχική » Άδικη η καταδίκη σας. Άγαλμα ο Πρ. Υπουργός Π. Λαφαζάνης από την τοποθέτηση του Σάκη Τζήμα. Χείμαρρος υποστήριξε τον Πρ. Υπουργό.

Άδικη η καταδίκη σας. Άγαλμα ο Πρ. Υπουργός Π. Λαφαζάνης από την τοποθέτηση του Σάκη Τζήμα. Χείμαρρος υποστήριξε τον Πρ. Υπουργό.

by billakos

Έπρεπε πρωτίστως να ερευνηθεί τόνισε ο Σ.Τζήμας εάν ήταν νόμιμοι οι πλειστηριασμοί Υπουργέ μου και μετά να ασκηθεί οποιαδήποτε ποινική δίωξη. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 925 παρ. 1 του ΚΠολΔ, ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος του δικαιούχου οφείλει να κοινοποιήσει στον καθ’ ου η εκτέλεση επιταγή προς εκτέλεση και τα νομιμοποιούντα αυτόν έγγραφα. Η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται τόσο για την έναρξη, όσο και για τη συνέχιση της υπό του δικαιοπάροχού αρξαμένης εκτελέσεως, είναι δε ανεξάρτητη και πρέπει να γίνεται ακόμα και όταν ο καθ’ ου η εκτέλεση έλαβε άλλοθεν γνώση της διαδοχής. Ως νομιμοποιούνται το διάδοχο έγγραφα νοούνται τα αποδεικνύονται τη διαδοχή και πρέπει να κοινοποιούνται είτε αυτά είναι δημόσια, είτε ιδιωτικά. Απαιτείται δε η επίδοση ολοκλήρων των εγγράφων και όχι αποσπασμάτων. Αυτά πρέπει να κοινοποιούνται ως πρωτότυπα επίσημα έγγραφα, μη αρκούσης, της απλής μνείας τούτων στην επιταγή. Η παράβαση του άρθρου 925 παρ. 1 ΚΠολΔ συνεπάγεται ακυρότητα της εκτέλεσης ανεξαρτήτως βλάβης, δεδομένου ότι η φράση του νόμου «δεν δύναται να αρχίσει ή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση» είναι ισοδύναμη με την απειλή ακυρότητας.

Ο Υπουργός ανταπάντησε θα σε καλέσω μάρτυρα κ. Τζήμα γνωρίζεται καλύτερα από τον καθένα το αντικείμενο.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ