Αρχική » Νιτρορύπανση: Πήρε ΦΕΚ το εφαρμοστικό πλαίσιο – Το ύψος της ενίσχυσης

Νιτρορύπανση: Πήρε ΦΕΚ το εφαρμοστικό πλαίσιο – Το ύψος της ενίσχυσης

by billakos

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε το πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» (νιτρορύπανση)του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ για τις προσκλήσεις που θα εκδοθούν την περίοδο 2024 – 2025.

Στόχος της δράσης, η οποία εφαρμόζεται σε 30 περιοχές της χώρας, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ευπρόσβλητες από τη Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΖΕΝ), είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Πεδίο εφαρμογής είναι οι αρδευόμενες εκτάσεις με αροτραίες καλλιέργειες ή με τις επιλέξιμες μόνιμες καλλιέργειες της Δράσης, οι οποίες βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης.

Η δράση εφαρμόζεται σε 30 περιοχές της χώρας, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ευπρόσβλητες από τη Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης

Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων της Δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

2. Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι, ακόμη κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

α) Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για 10 έτη.

β) Όσοι έχουν αποκλειστεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση της Προγραμματικής Περιόδου 20142022, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης της παράβασης.

Το ύψος της ενίσχυσης

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για την απώλεια εισοδήματος, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής, που, κατά περίπτωση συνεπάγεται η ανάληψη και τήρηση των δεσμεύσεων.

Για την ειδική δέσμευση Α: Τα ύψη ενίσχυσης για τη δέσμευση Α αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. Στο πλαίσιο της δέσμευσης ενισχύεται η έκταση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες, προσαυξημένη κατά την έκταση της αγρανάπαυσης. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας επιλέξιμων καλλιεργειών με διαφορετικό ύψος ενίσχυσης, το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται με αναλογικό τρόπο στο σύνολο της ενταγμένης έκτασης.

Για τους δικαιούχους της δέσμευσης με υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8%, στο ύψος ενίσχυσης του παρακάτω πίνακα προστίθεται ενίσχυση ύψους 70€/Ha/έτος και μέχρι του ορίου των 600€/Ha/ έτος, για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους των φυτών εδαφοκάλυψης.

Για την ειδική δέσμευση Β: Τα ύψη ενίσχυσης για τη δέσμευση Β αποτυπώνονται στον Πίνακα 4. Στο πλαίσιο της δέσμευσης ενισχύεται η έκταση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες, προσαυξημένη κατά την έκταση της αμειψισποράς. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας επιλέξιμων καλλιεργειών με διαφορετικό ύψος ενίσχυσης, το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται με αναλογικό τρόπο στο σύνολο της ενταγμένης έκτασης.

Για την ειδική δέσμευση Γ: Τα ύψη ενίσχυσης για τη δέσμευση Γ αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Να σημειωθεί ότι οι εργαστηριακές αναλύσεις ενισχύονται με επιπλέον ποσό από αυτό του παραπάνω πίνακα, το οποίο δεν υπερβαίνει τα 24 €/Ha, για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους, για το κάθε ένα από τα δύο έτη εφαρμογής. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη τόσο για το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων όσο και για το κόστος κατάρτισης ΣΔΕ. Η προσκόμιση των παραστατικών για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα γεωπόνου, είναι υποχρεωτική για την κατ’ έτος καταβολή του κόστους συναλλαγής.

Σε περίπτωση ύπαρξης εκτάσεων με επιλέξιμες καλλιέργειες που ανήκουν σε διαφορετικές καλλιεργητικές ομάδες, το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται με αναλογικό τρόπο στο σύνολο της ενταγμένης έκτασης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, δεν είναι επιλέξιμες για καταβολή της κατ’ έτος ενίσχυσης της παρούσας οι εκτάσεις στις οποίες εφαρμόζονται ενισχυόμενες πρακτικές ανάλογες των δεσμεύσεων της Δράσης 10.1.04 (αγρανάπαυση, ξηρική αμειψισπορά, χλωρά λίπανση), στο πλαίσιο εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Επίσης, κατά τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων πληρωμής κάθε έτους εφαρμογής, όσες εκτάσεις ενισχύονται για εργαστηριακές αναλύσεις ανάλογες της δέσμευσης Γ στο πλαίσιο δράσης εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος, εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ

Περισσότερα Εδω

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ