Αρχική » Νιτρορύπανση: Έως 20 Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων – Οι ειδικές δεσμεύσεις

Νιτρορύπανση: Έως 20 Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων – Οι ειδικές δεσμεύσεις

by billakos

Από 28 Ιουνίου έως και 20 Ιουλίου 2024 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι αγρότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης, να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της 6ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» (νιτρορύπανση) του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για τις δεσμεύσεις «Εφαρμογή Αγρανάπαυσης», «Εφαρμογή Αμειψισποράς» και «Εφαρμογή χλωράς λίπανσης σε δενδρώδεις καλλιέργειες», για την περίοδο 2024-2025.

Η δράση εφαρμόζεται σε αρδευόμενα αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες (δέσμευση Α και Β) και μόνιμες καλλιέργειες (δέσμευση Γ) και αφορά τη Δυτική – Ανατολική Θεσσαλία και τον Αλμυρό Μαγνησίας, τα Ανατολικά και Δυτικά της λίμνης Βιστωνίδας, το Νότιο και το Βόρειο τμήμα Ποταμού Έβρου, περιοχές ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ) και χρηματοδοτείται από το μέσο ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (URI).

Στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα)

Είδος ενισχύσεων

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για:

  • την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν
  • το πρόσθετο κόστος, που συνίσταται:

– στο κόστος των φυτών εδαφοκάλυψης για τα υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8% για τους δικαιούχους της δέσμευσης Α «Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης έκτασης»

– στο κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων για τους δικαιούχους που αναλαμβάνουν τη δέσμευση Γ

  • το κόστος συναλλαγής, που συνίσταται στην κατάρτιση του «Σχεδίου Διαχείρισης Εισροών» (ΣΔΕ)

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης για κάθε ειδική δέσμευση ορίζεται ως ακολούθως:

  • Για την ειδική δέσμευση Α

Τα ύψη ενίσχυσης για τη δέσμευση Α αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. Στο πλαίσιο της δέσμευσης ενισχύεται η έκταση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες, προσαυξημένη κατά την έκταση της αγρανάπαυσης. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας επιλέξιμων καλλιεργειών με διαφορετικό ύψος ενίσχυσης, το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται με αναλογικό τρόπο στο σύνολο της ενταγμένης έκτασης.

Για τους δικαιούχους της δέσμευσης με υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8%, στο ύψος ενίσχυσης του πίνακα  προστίθεται ενίσχυση ύψους 70€/Ha/έτος και μέχρι του ορίου των 600€/Ha/έτος, για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους των φυτών εδαφοκάλυψης.

 Ύψη ενίσχυσης για την ειδική δέσμευση Α:

  • Για την ειδική δέσμευση Β

Τα ύψη ενίσχυσης για τη δέσμευση Β αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. Στο πλαίσιο της δέσμευσης ενισχύεται η έκταση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες, προσαυξημένη κατά την έκταση της αμειψισποράς. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας επιλέξιμων καλλιεργειών με διαφορετικό ύψος ενίσχυσης, το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται με αναλογικό τρόπο στο σύνολο της ενταγμένης έκτασης.

Ύψη ενίσχυσης για την ειδική δέσμευση Β:

  • Για την ειδική δέσμευση Γ

α. Απώλεια εισοδήματος – κόστος συναλλαγής

Τα ύψη ενίσχυσης για την ειδική δέσμευση Γ για όλες τις περιοχές παρέμβασης, χωρίς τη συμπερίληψη του κόστους των εργαστηριακών αναλύσεων, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Ύψη ενίσχυσης για την ειδική δέσμευση Γ (πλην των εργαστηριακών αναλύσεων):

β. Πρόσθετο κόστος (κόστος εργαστηριακών αναλύσεων)

Επιπρόσθετα, παρέχεται ενίσχυση για το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων που γίνονται στην ενταγμένη έκταση. Το ύψος της ενίσχυσης  δεν υπερβαίνει τα 24€ ανά εκτάριο ενταγμένης έκτασης το έτος. Οι αναλύσεις μπορούν να είναι εδάφους καθώς και αρδευτικού νερού ή φυλλοδιαγνωστικής. Για την καταβολή της πρόσθετης ενίσχυσης για τις αναλύσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ:

α. τα νόμιμα παραστατικά των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών αναλύσεων κάθε έτους εφαρμογής από διαπιστευμένα εργαστήρια

β. τα αποτελέσματα των αναλύσεων

Ασυμβατότητα με παρεμβάσεις του ΣΣΚΑΠ 2023-2027

Για τη Δράση 10.1.04 υφίσταται ασυμβατότητα σε επίπεδο αγροτεμαχίου με ορισμένες παρεμβάσεις του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027. Συνεπώς, τα αγροτεμάχια που θα εντάξουν οι δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις μη συμβατές με αυτήν παρεμβάσεις κατά τα έτη (ΕΑΕ) 2024 και 2025, είτε πρόκειται για οικολογικά προγράμματα είτε για παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης σχετικά με «Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης» (ENVCLIM(70)).

Επιπρόσθετα για τη Δράση 10.1.04 υφίσταται ασυμβατότητα με τα αγροτεμάχια που έλαβαν τη χρηματοδοτική στήριξη έκτακτης ανάγκης για τους γεωργούς και τα αγροτεμάχια που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Συνεπώς, τα αγροτεμάχια που έλαβαν τη στήριξη αυτή δεν εντάσσονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι αιτήσεις

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στην πρόσκληση υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, που υποστηρίζει την υλοποίηση της Δράσης.  Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration /  και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1014/.

Δείτε αναλυτικά την 6η πρόσκληση ΕΔΩ

Περισσότερα Εδω

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ